Intra|Hallitus

Seuran säännöt

TAPIOLAN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT  

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tapiolan Voimistelijat ry.

Yhdistyksen voidaan käyttää epävirallista lyhennettä TapVo.

Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Yhdistyksen kieli on suomi.

Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura.

  

2 § SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja tarjota eri ikäisille mahdollisuuksia

harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla

harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen. 

 

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) tekemällä voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä

2) Järjestämällä jäsenilleen;

- kunto- ja terveysliikuntaa eri ikäisille

- voimistelun eri lajien harjoitus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa,

- koulutustoimintaa,

- tiedotus- ja suhdetoimintaa.

2) järjestämällä voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia

3) järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa

4) hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja

5) vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä

liikuntapaikkasuunnitteluun ja -toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin

6) harjoittamalla julkaisutoimintaa

7) Toimimalla yhteistyössä yritysten ja laitosten kanssa

 

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1) harjoittaa julkaisu- ja suhdetoimintaa

2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita

3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä myyjäisiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa

6) harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä

 

5 § SUERAN JÄSENYYS MUISSA YHDISTYKSISSÄ 

 

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous.

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

 

 

6 § SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta, mutta on äänioikeus seuran kokouksissa. 

 

Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti

toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole

jäsenmaksuvelvollisuutta mutta on äänioikeus seuran kokouksissa.

 

Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen

yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen

kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on äänioikeus seuran kokouksissa. 

 

Seuran hallitus voi hyväksyä toimihenkilöjäseneksi henkilön, joka toimii seurassa

joukkueenjohtajana, rahastonhoitajana, valmentajana, ohjaajana, muuna toimihenkilönä tai

luottamustehtävässä. 

 

Varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet jäsenet ja toimihenkilöjäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut. Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät. 

 

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä, liittymis- ja jäsenmaksun kokoukseen mennessä maksaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

    

7 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan

seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan

kalenterivuoden loppuun asti. Jäsenen katsotaan eronneeksi seurasta, mikäli hän jättää jäsenmaksun maksamatta kalenterivuoden ajan.

 

8 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei

täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai liiton sääntöjä ja

tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

 

Seura ja sen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen

Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidoping-säännöstöjä.

 

Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainitussa antidopingsäännöstöissä. Henkilö on aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvausvelvollinen myös seuralle seuran solmimien sponsori- ja muiden sopimusten mukaisesti.

Näitä sääntöjä, liiton kilpailusääntöjä, hyviä tapoja tai liikunnan eettisiä arvoja tai urheilun

reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta liiton jäsenseuraa tai sen henkilöjäsentä liitto voi rangaista antamalla varoituksen, poistamalla kilpailuoikeuden tai erottamalla jäsenyhdistys liitosta. 

 

Muusta seuraamuksesta kuin liitosta erottamisesta on määrätty lähemmin liiton kilpailusäännöissä. Kilpailuoikeuden poistamisesta seuraa kaikkien niiden kilpailuoikeuksien menettäminen, jotka seuralla tai sen henkilöjäsenellä on liitossa tai sen jäsenyhdistyksessä vapautumatta kuitenkaan velvollisuuksista liittoa tai sen jäsenyhdistystä kohtaan

 

 

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.

 

Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.  

 

 

9 § LIITTYMIS-JA JÄSENMAKSUT

 

Seuran syyskokous päättää vuosittain jäsenmaksun suuruuden varsinaisilta jäseniltä, kannattajajäseniltä ja toimihenkilöjäseniltä.

 

Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

Kunniajäseniltä eikä kunniapuheenjohtajalta peritä jäsenmaksua. 

 

10 § SEURAN KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa

ja syyskokous pidetään marras-joulukuussa.

Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 10 päivää ennen kokousta

ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla ja/tai jäsenille sähköpostitse lähetettynä kutsuna tai tiedotteena.

 

Kokous päättää seuran kokouksessa läsnäolo-oikeutetut ulkopuoliset osallistujat.

Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.  

 

11 § ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus

5) Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

8) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

9) Päätetään kokous 

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis- ja jäsenmaksut 

7) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen tilalle

9) Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11) Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

13) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

14) Päätetään kokous

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta

yhdistyslain 27 §:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia.

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon

kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

 

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa suljettu lippuäänestys. 

12 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

 

Ylimääräisen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä.  

 

13 § SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, jonka toimintakausi alkaa välittömästi syyskokouksen jälkeen. 

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan, enintään kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) – kahdeksan (8) jäsentä.

 

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain ja nimeää muut tarvittavat vastuuhenkilöt.

 

Hallituksen jäsenten tulee olla täysivaltaisia.

 

14 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan

kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.

 

Hallituksen tehtävänä on:

- kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön 

- edustaa seuraa

- johtaa ja kehittää seuran toimintaa

- vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta

- hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa

- nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät

- tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

- tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

- hankkia ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita

- hoitaa seuran tiedotustoimintaa

- päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

- laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liiton sääntöjen mukaisesti liittoon

- valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt

- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä

- sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet

 

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa ja kokouspöytäkirjat allekirjoittavat kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimineet henkilöt.

15 § SEURAN TILINTARKASTUS

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille

viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa

tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.  

 

16 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seuran hallituksen nimeämät kaksi muuta henkilöä, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

 

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi

sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. 

 

18 § SEURAN PURKAUTUMINEN

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden

väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta toiminta-alueella voimistelutoimintaa edistävään tarkoitukseen tai Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:lle käytettäväksi seuran tarkoitusperien toteuttamiseen. 

 

19 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.