Seuran säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Tapiolan Voimistelijat ry. Yhdistyksen voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Tapvo. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura. 

2 § SEURAN TARKOITUS  
Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja tarjota eri-ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen. 

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN  
Tarkoitustaan seura toteuttaa  
1) tekemällä voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä  
2) Järjestämällä jäsenilleen; - kunto- ja terveysliikuntaa eri ikäisille – voimistelun eri lajien harjoitus-  valmennus- ja kilpailutoimintaa, - koulutustoimintaa, - tiedotus- ja suhdetoimintaa.  
2) järjestämällä voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia  
3) järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa  
4) hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja  
5) vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja -toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin  
6) harjoittamalla julkaisutoimintaa  
7) Toimimalla yhteistyössä yritysten ja laitosten kanssa  

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN  
Toimintansa tukemiseksi seura voi: 
1) harjoittaa julkaisu- ja suhdetoimintaa 
2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita 
3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 
4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta 
5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä myyjäisiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa 
6) harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä 


5 §  SEURAN JÄSENYYS MUISSA YHDISTYKSISSÄ  
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.  

6 § SEURAN JÄSENET  
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta, mutta on äänioikeus seuran kokouksissa. 

Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta mutta on äänioikeus seuran kokouksissa. 

Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on äänioikeus seuran kokouksissa. 

Seuran hallitus voi hyväksyä toimihenkilöjäseneksi henkilön, joka toimii seurassa joukkueenjohtajana, rahastonhoitajana, valmentajana, ohjaajana, muuna toimihenkilönä tai luottamustehtävässä. 

Varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja toimihenkilöjäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut. Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät. 

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä, liittymis- ja jäsenmaksun kokoukseen mennessä maksaneella varsinaisella jäsenellä, toimihenkilöjäsenellä ja kannatusjäsenellä on yksi ääni sekä 15 vuotta täyttäneellä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.  

7 § SEURASTA EROAMINEN 
Jäsen voi Erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen-ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Jäsenen katsotaan eronneeksi seurasta, mikäli hän jättää jäsenmaksun maksamatta kalenterivuoden ajan.  

8 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET 
Hallitus voi erottaa Jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai liiton sääntöjä ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita

Seura ja sen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidoping-säännöstöjä. 

Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainitussa antidopingsäännöstöissä. Henkilö on aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvausvelvollinen myös seuralle seuran solmimien sponsori ja muiden sopimusten mukaisesti. Näitä sääntöjä, liiton kilpailusääntöjä, hyviä tapoja tai liikunnan eettisiä arvoja tai urheilun reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta liiton jäsenseuraa tai sen henkilöjäsentä liitto voi rangaista antamalla varoituksen, poistamalla kilpailuoikeuden tai erottamalla jäsenyhdistys liitosta. 

Muusta seuraamuksesta kuin liitosta erottamisesta on määrätty lähemmin liiton kilpailusäännöissä. Kilpailuoikeuden poistamisesta seuraa kaikkien niiden kilpailuoikeuksien menettäminen, jotka seuralla tai sen henkilöjäsenellä on liitossa tai sen jäsenyhdistyksessä vapautumatta kuitenkaan velvollisuuksista liittoa tai sen jäsenyhdistystä kohtaan 

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä. 

Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.  

9 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 
Seuran syyskokous päättää vuosittain jäsenmaksun suuruuden varsinaisilta jäseniltä, kannattajajäseniltä ja toimihenkilöjäseniltä. 

Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä eikä Kunniapuheenjohtajalta peritä jäsenmaksua.  

10 § SEURAN KOKOUKSET 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous pidetään marras joulukuussa. Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 10 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla ja/tai jäsenille sähköpostitse lähetettynä kutsuna tai tiedotteena. 

Kokous päättää seuran kokouksessa läsnäolo-oikeutetut ulkopuoliset osallistujat. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 S:n määräykset.  

11 § ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) Avataan kokous  
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5) Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus 
6) Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto 
7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille 
8) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 
9) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava 
10) Päätetään kokous  

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous 
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 
6) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis- ja jäsenmaksut 
7) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen tilalle 
9) Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
10) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 
11) Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 
12) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 
13) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava 
14) Päätetään kokous

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 S:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa suljettu lippuäänestys.  

12 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

 Ylimääräisen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koolle-kutsumissääntöjä.

13 § SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN 
Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, jonka toimintakausi alkaa välittömästi syyskokouksen jälkeen. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kahdeksan jäsentä.

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain ja nimeää muut tarvittavat vastuuhenkilöt. Hallituksen jäsenten tulee olla täysivaltaisia. 

14 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.  

Hallituksen tehtävänä on: 
- kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön 
- edustaa seuraa - johtaa ja kehittää seuran toimintaa 
- vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta 
- hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa 
- nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät 
- tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 
- tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös 
- hankkia ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita 
- hoitaa seuran tiedotustoimintaa - päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 
- laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liiton sääntöjen mukaisesti liittoon 
- valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt 
- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä 
- sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet  

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa ja kokouspöytäkirjat allekirjoittavat kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimineet henkilöt

15 § SEURAN TILINTARKASTUS
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.  

16 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seuran hallituksen nimeämät kaksi muuta henkilöä, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.  

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.  

18 S SEURAN PURKAUTUMINEN
 Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava. Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta toiminta-alueella voimistelutoimintaa edistävään tarkoitukseen tai Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:lle käytettäväksi seuran tarkoitusperien toteuttamiseen.  

19 S YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksi